"Dāmas izvēlas"

Nolikums “Dāmas izvēlas”

1. Mērķis un uzdevumi
Popularizēt pludmales volejbola sporta veidu un aicināt vienkopus šī sporta veida cienītājus.

2. Turnīra norises laiks un vieta
2023. gada 10. marts plkst. 18.30, Pludmales centrs "Ruukki", "Lavandas", Mārupe, Latvija - LV-2167.

3. Dalībnieku pieteikšanās un reģistrēšanās
Dalībai sacensībās spēlētāji piesakās, sūtot pieteikuma e-pastu uz  monta@brazil.lv . Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz turnīra nedēļas ceturtdienas plkst. 17.00 vai, ja tiek sasniegts dalībnieku maksimālais skaits.

Dalībnieku skaitam gan vīriešu, gan sieviešu grupās ir jābūt vienādam, lai varētu salikt pārus. Pēdējiem, kas piesakās var nākties atteikt, ja nav tikpat dalībnieku otrā grupā.

Dalībnieki sacensībām reģistrējas sacensību vietā pie turnīra koordinatora 30 minūtes pirms turnīra sākuma. Sacensību sākums plkst. 18:30.

4.Dalībnieki
Dalībnieki turnīram piesakās individuāli. Komandā divi spēlētāji – sieviete un vīrietis. Spēlētājiem nav vecuma ierobežojumu.

Turnīra dienā notiek izloze. Sieviete izlozē kārtas numuru, kādā tiek piešķirta iespēja izvēlēties savas komandas pāri no vīriešiem.

5.Formāts un izspēles sistēma:
“MIX turnīrs”. Turnīra izspēles sistēma tiek noteikta atkarībā no reģistrēto komandu skaita.

6.Sacensību noteikumi
Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem. Spēļu garumi var tikt mainīti, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita. Turnīru tiesā paši spēlētāji.

7.Finansiālie nosacījumi
Dalības maksa vienam spēlētājam –  Eur 15,00.

8.Medicīniskais nodrošinājums
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties turnīram, apstiprina, ka atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

9.Personas datu apstrāde

Personas datu, tai skaitā pieteikumu datu, apstrādes pārzinis ir SIA "Brazīlija" .Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir “Dāmas izvēlas” pludmales volejbola turnīrā iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī  “Dāmas izvēlas” pludmales volejbola turnīra popularizēšana un atspoguļošana medijos. Turnīra laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā publicēšana (tai skaitā, bet ne tikai tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošana), nododot šādas tiesības arī SIA “Brazīlija” izvēlētiem sadarbības partneriem. Personas datus saņems SIA “Brazīlija” darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa notecējumam. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai  “Dāmas izvēlas” pludmales volejbola turnīrā, tādēļ personas datu apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.

10.Kontaktinformācija 
E-pasts: monta@brazil.lv 

11.Dažādi
Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, tiek risināti organizatoru sanāksmē.­

 

 

 

 

 

Darba laiks ar iepriekšēju rezervāciju:
Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 23.00
"Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167

Zvaniet un jautājiet +371 254 000 00